Közlekedési létesítmények tervezése

Mérnöki tevékenységünk elsősorban a közlekedési infrastruktúra területeit öleli fel. Magában foglalja az utak, útcsatlakozások, várakozóhelyek, kerékpárutak, gyalogosforgalmi létesítmények, valamint forgalomtechnikai megoldások tervezését, továbbá a felszíni csapadékvíz elvezetését ezek műtárgyaival.

Az alábbi főbb tervezési munkákat vállaljuk:

 

Úttervezés

Külterületi utak tervezését EOV-rendszerű geodéziai alaptérkép felhasználásával  végezzük. Az útkategóriának megfelelően megtervezzük az út nyonvonalát, vízszintes- és magassági vonalvezetését, keresztmetszeti elrendezését.
Megoldjuk az útcsatlakozások, a csomópontok kialakítását is.
A pályaszerkezetet a forgalmi terhelés függvényében, az altalaj teherbírását figyelembe véve, a vonatkozó szabványok és műszaki előírások betartásával építjük fel.
Belterületi lakóutcák tervezéséhez helyszíni bejárás alapján a geodéziai felmérést is elvégezzük.
Megtervezzük az út és környezetében felszíni vizek elvezetését, a ”kis műtárgyakat”  (átereszek, támfalak),  a telekbejárókat, kapubejárókat.
Jegyzőkönyvben rögzített egyeztetéseket végzünk a közművezetékek kezelőivel, nyilatkozataikat csatoljuk a dokumentációkhoz.
Elkészítjük az engedélyezési terveket és a kiviteli terveket. Utóbbit méret- és mennyiségszámítással, gazdaságosság alapú költségvetés kiírással, részletrajzokkal.
A tervdokumentációkat az eljárásokhoz szükséges példányszámban papír alapon, de digitális formában is  szolgáltatjuk.
Településrendezési tervek, szabályozási tervek alátámasztó közlekedési munkarészeit az építész-tervezővel együttműködve készítjük.

 

Forgalomtechnika

A meglévő vagy tervezett utakon, úthálózaton a kihelyezett jelzésrendszerek, a forgalomirányítási és -szabályozási megoldások a forgalombiztonságot szolgálják. Ezek tervezésénél arra törekszünk, hogy a tájékoztatás egyértelmű, jól felismerhető és következetes legyen, a jelzési képeket kellő távolságból észlelni lehessen.
A terveken az útkategóriának megfelelő méretű szabványos jelzőtáblákat alkalmazzuk, de szükség esetén az egyedi jelzőtáblákat is megtervezzük.
Nagy forgalmú csomópontokban a környezeti kötöttségek miatt jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése válhat szükségessé. Ilyen útvonalon a jelzőlámpák összehangolását út-idő diagram alapján végezzük.
Frekventált helyeken indokolt lehet a forgalom csillapítása, ami jelzésrendszerrel vagy fizikai beavatkozással valósítható meg. Ezek megtervezését is vállaljuk a közúti, a gyalogos és a kerékpáros forgalom útvonalainak összehangolásával.

 

Kerékpárutak, gyalogos utak tervezése

A gépjármű forgalom növekedése egyre inkább szükségessé teszi a kerékpáros és a gyalogos forgalom leválasztását a közútról önálló pálya kialakításával.
A kerékpárutakat a helyi adottságok megismerésével, a vonatkozó előírások alapján tervezzük. Különös figyelmet fordítunk a közúti és a csomóponti átvezetésekre. A tapasztalat alapján itt kiemelt színű, anyagú burkolatot és burkolati jeleket alkalmazunk.
Az önálló gyalogutak és a járdák tervezésénél a gyalogos szokásokat figyelembevéve alakítjuk ki az útvonalakat.
Az útkeresztezéseknél és az intézmények megközelítésénél nagyon fontos szempontnak tekintjük az akadálymentesség megoldását.

 

Várakozóhelyek, parkolók tervezése

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírja az építmények tervezéséhez a gépkocsi-tárolóhelyek minimális számát.
Cégünk vállalja az önkormányzati, befektetői vagy magántelkek várakozóhelyeinek tervezését, a parkolóhelyek méretezését, elrendezését, megközelítését és belső közlekedési rendjének kialakítását. Hangsúlyt fektetünk a mozgáskorlátozott beállóhelyek, a belső gyalogos zónák, az előírt növénytelepítés és a csapadékvízelvezetés megoldására is.
Megoldásokat adunk úttal párhuzamos leállóhelyek, öblök, tömegközlekedési megállóhelyek biztosításához a geometriai kialakítással, burkolati jelekkel és a pályaszerkezet megadásával.
Megtervezzük díjköteles önkormányzati és egyéb parkolótereken a parkolóautomaták elhelyezését, a forgalomtechnikai szabályozást a megfelelő jelzőrendszerekkel.

 

Forgalomkorlátozások, forgalomterelések tervezése

Az útburkolati hibák helyreállításakor fontos a forgalom fenntartása mellett a munkaterület megfelelő lehatárolása, a kivitelező vállalat anyagi- és humánerőforrásainak megvédése. A közúton folyó munkákat megfelelő távolságban előjelezni kell.
Ehhez vállaljuk forgalomkorlátozási tervek elkészítését, valamint egyeztetését a közútkezelővel.
Előfordul, hogy csak teljes útlezárással oldható meg a feladat, ekkor forgalomterelési tervet is kell készíteni.

 

Közúti forgalomszámlálás és feldolgozás

A közlekedési hálózat fejlesztéséhez, a forgalomszabályozás felülvizsgálatához, a csomóponti irányítás tervezéséhez ismerni kell a forgalom nagyságát és összetételét.
Vállaljuk helyszíni keresztmetszeti és csomóponti forgalomszámlálás elvégzését és feldolgozását.
Meghatározzuk az átlagos napi forgalom nagyságát egységjárműben irányonként, és az ún. “tervezési forgalmat” is.
A távlati forgalom előrebecslését az érvényes szabályozók alapján tudjuk elvégezni.
Az adatszolgáltatást papír alapon és digitális formában is szállítjuk.

 

Útnyilvántartás számítógépen

Az önkormányzati utak számítógépes nyilvántartása 1983 óta aktuális kérdés, az induláskori DOS-alapú “TUTORG”  programmal, egységes rendszerben.
Kínálatunk egy könnyen kezelhető, Windows alapon működő útnyilvántartási rendszer, amely digitális térképhez kapcsolódva megjeleníti az önkormányzati utak valamennyi paraméterét, (úthossz, burkolatok szélessége, típusa, parkolóhelyek, csapadékvíz vízelvezetés, járda, kerékpárút, zöldterület, közvilágítás) a pontszerű létesítményeket (átereszek, hidak, buszmegállók, gyalogátkelőhelyek, önálló járdák) jellemző adataikkal (helye, mérete, anyaga).
Helyszíni bejárással felmérjük az utak jellemző adatait és tulajdonságait, minősítjük az állapotát, majd adatbázist állítunk elő az együttműködő partnerünk által kifejlesztett útnyilvántartási modulban annak telepítése, valamint a digitális térkép telepítése után.
A felhasználó a keresett térképi pontra kattintva előhívja az adatbázisból a megjelölt útszakasz adatait, amit legördülő ablakban kiolvashat. Lekérdezhetők az adatok utcanév és helyrajzi szám szerint is. Megjeleníthetők összesített adatuk is utcánként vagy a teljes településre vonatkozóan.

A program egyszerű lekérdezéssel a KSH statisztikai adatokat is produkálja.
Felkínáljuk az állomány évenkénti karbantartását is a változások átvezetésével és aktuális minősítéssel.